به جای آنکه مثل زمان نوجوانی و با هیجان یک روز به شدت تلاش کنید و ۶ روز دیگر استراحت و ریکاوری، مثل قهرمانان واقعی ریتم خود را نگه دارید

میانگین فعالیت شما در سال مهم است  ! نه جمع ساعاتی که در یک روز خاص بسیار تلاش می کنید